Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Autorijschool Bosgoed

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – De rijschool dient zicht te houden aan de volgende afspraken
Artikel 2 – De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken
Artikel 3 – Betalingen
Artikel 4 – Rij(her)examen en Tussentijdse Toets
Artikel 5 – Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten
Artikel 6 – Aanvullende afspraken
Artikel 7 – Lespakketten
Artikel 8 – Vrijwaring
Artikel 9 – Geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Bosgoed, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

Artikel 1 – De rijschool dient zicht te houden aan de volgende afspraken

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

Artikel 2 – De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de Rijschool 100% van de les in rekening.

2.3. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Let op: de 24 uur geldt alleen tijdens werkdagen, maandag t/m vrijdag. Op zaterdag en zondag worden afmeldingen niet verwerkt. Wil de leerling de rijles van bijvoorbeeld maandag afzeggen, dan dient de hij dit de vrijdag ervoor, voor 17.00 uur, aan de rijschool door te geven, liefst per mail

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

 

Artikel 3 – Betalingen

3.1 Rijlessen, examens en les artikelen worden standaard gefactureerd. De factuur wordt naar het opgegeven e-mailadres gestuurd (of een ander opgegeven e-mailadres). De betalingstermijn van de factuur is standaard 14 dagen.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 1 week na de termijndatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de rijlessen stop gezet. Lespakketten voor spoedopleidingen moeten volledig betaald zijn voor de spoedopleiding begint.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, dan ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €17) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen. De extra kosten die hierbij komen zijn 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €40,00.

3.5 De rijschool heeft altijd het recht om de rijopleiding (tijdelijk) stop te zetten, zeker in het geval van wanbetaling. Het recht op de korting in de pakketten komt dan te vervallen en er worden administratiekosten in rekening gebracht voor het omzetten van een pakket naar losse rijlessen.

3.6 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft hij recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakketuurprijs.

3.7 Wijzigt de pakketprijs tijdens de opleiding, dan wordt deze wijziging niet doorgerekend, met uitzondering van prijswijzigingen van derden (zoals bijvoorbeeld het CBR, de overheid, etc.).

 

Artikel 4 – Rij(her)examen en Tussentijdse Toets

4.1 De instructeur bepaalt wanneer er een examen of Tussentijdse Toets gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden.

4.2.a. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2.b De leerling is verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een geldig identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kan de Tussentijdse Toets of het examen niet doorgaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerling.

4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).

 

Artikel 5 – Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

Artikel 6 – Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Deze algemene voorwaarden zijn op al onze (schriftelijke) overeenkomsten van kracht.

Artikel 7 – Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat). De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

7.3 De lessen uit een lespakket dienen binnen 18 maanden opgereden te worden, anders zullen deze komen te vervallen.

 

Artikel 8 – Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de autoleerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De instructeur zit immers naast de autoleerling en kan zo nodig ingrijpen. De Rijschool draagt dan zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk vermeld op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De leerling is verplicht om aan de Rijschool te melden of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

 

Artikel 9 – Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.